Członkowie Sekcji Elektrowni na Węgiel Kamienny spotkali się w Rewalu

W dniach 10 – 13 października w Rewalu, odbyło się robocze posiedzenie Sekcji Elektrowni na Węgiel Kamienny OZZZPRC.

Przewodniczący Sekcji Zbigniew Dykowski zapoznał zebranych z informacjami dotyczącymi Posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej, które odbyło się 9 października 2017 roku. Niestety, bardzo przykry jest powrót do niedobrych praktyk wysyłania przez stronę pracodawców zastępców i osób nieumocowanych do podejmowania decyzji. Innym problemem jest brak ZZ Pracodawców. Podczas obrad Zespołu Pan minister Piotrowski omawiał tematykę braku węgla.

Roman Michalski przedstawił i omówił prezentację dotyczącą działalności Rady Dialogu Społecznego. W szczególności omówił udział w niej przedstawicieli OZZZPRC.

Kolejnym punktem było przedstawienie przez Pana Piotra Michalika oferty dla ZZ zaangażowania się w pomoc prawną związaną z uzyskiwaniem odszkodowań.

Bardzo ciekawym punktem obrad było spotkanie z Panią Pauliną Klacza – kierownikiem Centrum Obsługi Emerytur Pomostowych ZUS w Koszalinie. Omówiła zapisy ustawy, przedstawiła wiele aspektów związanych z emeryturami pomostowymi. Wywiązała się żywiołowa dyskusja, w trakcie której uzyskaliśmy odpowiedzi na zadane pytania.

Następnie spotkaliśmy się z Przewodniczącą Forum Związków Zawodowych Panią Dorotą Gardias, która omówiła projekty w których ostatnio uczestniczy nasza centrala.

Przewodniczący OZZZPRC Krzysztof Kisielewski zapoznał zebranych z obecnymi i przyszłymi działaniami Zarządu w zakresie zespołów roboczych (statutowa, Kapituła Odznaczeń, Ujednolicenia wykazu stanowisk pracy w warunkach szkodliwych lub o szczególnym charakterze) szkoleń, działalności biuletynu “Zmiany” i strony internetowej Zrzeszenia.

Marek Osiecki Skarbnik Sekcji, omówił stan wydatków i finansów Sekcji.

Ostatnim punktem posiedzenia było omówienie przez poszczególnych uczestników sytuacji w ich macierzystych zakładach i organizacjach.

Tadeusz Wierzchowski
Zdjęcia Anna Wesołowska