OZZZPRC rekomenduje powołanie w związkach inspektora ochrony danych

Szanowni Państwo,
z uwagi na brak jasnych i jednoznacznych kryteriów w RODO dotyczących powoływania inspektora ochrony danych przez związki zawodowe, które jako administrator danych przetwarzają dane swoich członków (w tym przede wszystkim dane o przynależności do związku zawodowego), OZZZPRC rekomenduje powołanie w związkach inspektora ochrony danych.

Inspektorem może być każda osoba. Nie są wymagane tutaj żadne uprawnienia zawodowe czy certyfikaty, przy czym osoba ta powinna posiadać wiedzę w przedmiocie podstawowych przepisów RODO, aby doradzać administratorowi danych.

Na gruncie RODO – w przypadku powołania inspektora ochrony danych – istnieje obowiązek zawiadomienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o jego wyznaczeniu.

TERMIN ZAWIADOMIENIA O WYZNACZENIU INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Zgodnie z nową ustawą o ochronie danych osobowych administratorzy danych mają czas do dnia 31 lipca 2018 roku na zawiadomienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wyznaczeniu inspektora.

FORMA ZAWIADOMIENIA

Jedynym prawidłowym i skutecznym sposobem zawiadomienia o wyznaczeniu jest zawiadomienie w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP na stronie:

www.biznes.gov.pl

klikając ZAŁATW ON LINE

W zawiadomieniu podaje się imię i nazwisko inspektora, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu inspektora. Dodatkowo w przypadku związku zawodowego, który nie prowadzi działalności gospodarczej, czyli jest wpisany tylko do rejestru stowarzyszeń w KRS, podaje się w zawiadomieniu pełną nazwę, adres siedziby oraz numer REGON – jeśli został nadany.

Profil zaufany ePUAP (wniosek o profil ePUAP można złożyć elektronicznie i potwierdzić w określonym punkcie) należy założyć przed wysłaniem ww. zawiadomienia.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANACH ORAZ O ODWOŁANIU INSPEKTORA

Administrator danych, który wyznaczył inspektora ochrony danych powinien zawiadomić Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o każdej zmianie danych podanych w zawiadomieniu oraz o odwołaniu inspektora ochrony danych w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany lub odwołania.