Organizacje

W ramach struktur OZZZPRC powoływane są Sekcje Branżowe i możliwe jest powoływanie Unii
Sekcyjnych, które posiadają osobowość prawną.

Sekcje Branżowe zrzeszają organizacje związkowe będące Członkami OZZZPRC zakładów o podobnej specyfice zawodowej. Podmioty organizacyjne Zrzeszenia działają w oparciu o opracowane przez siebie i zatwierdzone przez Zarząd Zrzeszenia regulaminy. Władzami Sekcji Branżowych są: pochodzący z wyboru Przewodniczący Sekcji, pochodząca z nominacji Rada Sekcji oraz pochodzący z wyboru wewnętrzny organ kontroli.

W skład Rady Sekcji wchodzą przedstawiciele poszczególnych organizacji związkowych zgodnie z regulaminem Sekcji. W skład organów kontroli wchodzą przedstawiciele poszczególnych organizacji związkowych zgodnie z regulaminami Sekcji. Sekcje finansują się samodzielnie według wewnętrznie ustalonych zasad, a rozliczają się samodzielnie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W OZZZPRC działają następujące sekcje:

Sekcja Chemików
Sekcja Elektrociepłowni i Ciepłowni
Sekcja Górnictwa
Sekcja Hutnictwa
Sekcja Koksowniczo-Chemiczna
Sekcja Elektrowni na Węgiel Kamienny
Sekcja Zakładów Energetycznych
Sekcja Elektrowni na Węgiel Brunatny