Statut

OGÓLNOKRAJOWE ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO
S T A T U T
TEKST JEDNOLITY
Warszawa 2012 rok
Po zmianach na XXV Krajowym Zjeździe Delegatów OZZZPRC

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1
Tworzy się organizację związkową pod nazwą Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków
Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego, zwane dalej Zrzeszeniem.
§ 2
Zrzeszenie w swojej działalności kieruje się zasadami wyrażonymi w Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej, oraz korzysta z uprawnień zagwarantowanych w Ustawie
o Związkach Zawodowych i Konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy
ratyfikowanych przez Państwo Polskie, oraz Ustawie o Rozwiązywaniu Sporów
Zbiorowych.
§ 3
Zrzeszenie jest niezależne w swojej działalności statutowej od pracodawców , organów
administracji państwowej i organizacji politycznych, nie podlega ich kontroli i
nadzorowi.
§ 4
Zrzeszenie skupia na zasadach dobrowolności organizacje związkowe pracowników
ruchu ciągłego, zwane dalej Członkami Zrzeszenia, z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej
nie naruszając ich statutów ani osobowości prawnej.
§ 5
1. Zrzeszenie może na zasadach poszanowania prawa współpracować z innymi
krajowymi i zagranicznymi organizacjami związkowymi, społecznymi
i politycznymi.
2. Zrzeszenie może zrzeszać się z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami
związków zawodowych.
§ 6
Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Zrzeszenie może prowadzić
działalność na terenie Pracodawcy również poza granicami.
§ 7
1. Siedzibą władz Zrzeszenia jest miasto Stołeczne Warszawa.
2. Zrzeszenie używa skrótu OZZZPRC.
3. Zrzeszenie zastrzega sobie znak graficzny, który jest jego wyłącznością i podlega
ochronie prawnej.
§ 8
Zrzeszenie działa poprzez organy określone w Statucie.
§ 9
Zrzeszenie posiada osobowość prawną.
§ 10
Statut niniejszy wchodzi w życie po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym w
Warszawie.
ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Zrzeszenia
§ 11
Celem Zrzeszenia jest ochrona praw, godności i interesów pracowników, a w
szczególności :
1. Zabezpieczenia praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej,
oraz wynagrodzenia za tę pracę.
2. Łagodzenie skutków pracy w ruchu ciągłym poprzez ochronę interesów
zdrowotnych, materialnych i kulturalnych członków związków zawodowych
wchodzących w skład Zrzeszenia i ich rodzin, oraz emerytów i rencistów.
3. Działanie umożliwiające podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków
związków zawodowych wchodzących w skład Zrzeszenia.
4. Prowadzenia szkoleń związkowych.
§ 12
Zrzeszenie realizuje swoje zadania przez :
1. Reprezentowanie swoich Członków wobec pracodawców i organów administracji
państwowej oraz organizacji zawodowych, społecznych i politycznych.
2. Zawieranie i wypowiadanie ponad zakładowych układów pracy.
3. Udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w przypadkach konfliktu
między pracobiorcą i pracodawcą.
4. Sprawowanie kontroli nad poszanowaniem aktów prawnych w zakresie prawa
pracy.
5. Współdziałanie z władzami i organami administracji państwowej w zakresie
wynikającym z przepisów prawa i zasad współżycia społecznego.
6. Opiniowanie projektów aktów i przepisów prawnych dotyczących pracowników
i ich rodzin, reprezentacji pracowniczych oraz uczestnictwa pracowników
w zarządzaniu.
7. Popieranie inicjatyw w zakresie usprawnienia gospodarki, rozwoju kultury,
oświaty, nauki i postępu technicznego.
8. Prowadzenie badań nad warunkami pracy i życia pracowników i ich rodzin.
9. Współdziałanie ze służbą zdrowia w celu ochrony zdrowia pracowników i ich
rodzin, oraz emerytów i rencistów.
10. Prowadzenie działalności wydawniczej i prasowej oraz działalności gospodarczej
dla uzyskania środków przeznaczonych na realizację zdań statutowych.
11. Koordynowanie akcji protestacyjnych Członków Zrzeszenia działających zgodnie
z Ustawą o Związkach Zawodowych i Ustawą o Rozwiązywaniu Sporów
Zbiorowych.
ROZDZIAŁ III
Członkowie ich prawa i obowiązki.
§ 13
1. Związek Zawodowy przystępujący do Zrzeszenia, składa pisemny wniosek
właściwego organu statutowego oraz deklarację przestrzegania statutu
Zrzeszenia.
2. Związek Zawodowy staje się Członkiem w wyniku pozytywnej uchwały
Prezydium Zrzeszenia.
3. Wystąpienie ze Zrzeszenia następuje przez złożenie pisemnego wniosku organu
statutowego Związku z datą wskazaną przez członka Zrzeszenia
4. Członek Zrzeszenia nie przestrzegający statutu, może być usunięty ze Zrzeszenia
uchwałą Prezydium Zrzeszenia, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu
Związku.
5. Od uchwały Prezydium Zrzeszenia o usunięciu lub nie przyjęciu, przysługuje
prawo odwołania w ciągu 3 miesięcy do Zarządu Zrzeszenia, a od jego decyzji do
najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów. Ostateczna jest decyzja Krajowego
Zjazdu Delegatów.
§ 14
1. Członek Zrzeszenia ma prawo:
a. Uczestniczyć w Krajowych Zjazdach Delegatów Zrzeszenia,
z zastrzeżeniem § 22 ust. 3 Statutu,
b. Wybierać i odwoływać członków władz Zrzeszenia oraz być wybieranym
do tych władz, z zastrzeżeniem § 22 ust. 3 Statutu,
c. Występować w wnioskami do władz Zrzeszenia i władz Sekcji
Branżowych i Unii Sekcji,
d. Żądać i otrzymywać informacje o działaniach i decyzjach władz
Zrzeszenia,
e. Korzystać z pomocy Zrzeszenia w razie naruszenia praw pracowniczych
i obywatelskich przez pracodawców lub administrację państwową.
2. Uprawnienia, o których mowa pod lit. a) i b) ustępu 1 niniejszego paragrafu
Członek Zrzeszenia realizuje poprzez Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,
wybranych zgodnie z § 22 Statutu.
§ 15
Członek Zrzeszenia jest zobowiązany :
1. Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Zrzeszenia, oraz władz
odpowiedniej Sekcji.
2. Poprzez struktury organizacyjne Zrzeszenia brać czynny udział w pracach
Zrzeszenia
3. Uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Zrzeszenie.
4. Płacić na bieżąco, co miesiąc, składkę na rzecz OZZZ PRC, w wysokości i na
zasadach ustalonych przez Krajowy Zjazd Delegatów.
5. Przestrzegać zobowiązań finansowych na rzecz Zrzeszenia pod rygorem:
a. utraty praw wynikających z § 14 w przypadku niepłacenia składek przez okres trzech
miesięcy,
b. usunięcia z listy członków Zrzeszenia w przypadku niepłacenia składek przez okres
sześciu miesięcy w trybie § 13 ust. 4 i 5.
6. Utrata praw wynikających z § 14 statutu w sytuacji wskazanej w pkt 5a
niniejszego paragrafu następuje z chwilą podjęcia decyzji przez Prezydium
Zrzeszenia.
7. W przypadku, o którym mowa w pkt 5a niniejszego paragrafu przywrócenie
praw następuje z chwilą uiszczenia wszystkich należnych składek przez członka
Zrzeszenia i podjęcia stosownej uchwały przez Prezydium Zrzeszenia.
ROZDZIAŁ IV
Władze Zrzeszenia
§ 16
1. Władzami Zrzeszenia są :
a. Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia,
b. Zarząd Zrzeszenia,
c. Prezydium Zrzeszenia,
d. Przewodniczący Zrzeszenia,
e. Komisja Rewizyjna,
2. Kadencja władz Zrzeszenia trwa cztery lata i jest wspólna.
3. Nie ogranicza się ilości kolejnych kadencji władz Zrzeszenia.
4. Pełnienie funkcji we władzach Zrzeszenia ustaje w wyniku:
a. zakończenia kadencji,
b. zgonu pełniącego funkcje,
c. rezygnacji z pełnienia funkcji,
d. odwołania pełniącego funkcję, przez Krajowy Zjazd Delegatów,
e. utraty członkostwa w Zrzeszeniu organizacji , której dana osoba jest członkiem
f. utraty członkostwa w organizacji zakładowej, która jest członkiem Zrzeszenia,
5. Utrata mandatu Delegata w macierzystej organizacji związkowej nie powoduje
utraty prawa pełnienia funkcji we władzach Zrzeszenia do czasu najbliższego
Krajowego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia. Decyzję o ewentualnym
nieprzedłużaniu pełnienia funkcji podejmuje najbliższy Krajowy Zjazd
Delegatów Zrzeszenia.
§ 17
1. Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia należy:
a. uchwalanie Statutu i jego zmian,
b. uchwalenie ogólnego programu działania Zrzeszenia,
c. podejmowanie uchwał wiążących dla wszystkich podmiotów organizacyjnych
Zrzeszenia, a w szczególności Zakładowych Organizacji Związkowych, które nie
zostały wyraźnie zastrzeżone w Statucie dla innych władz Zrzeszenia,
d. wybór przewodniczącego Zrzeszenia i jego odwołanie,
e. ustalenie liczebności Zarządu, Prezydium i Komisji Rewizyjnej oraz wybór ich
członków,
f. rozpatrywanie sprawozdań Prezydium Zrzeszenia oraz Komisji Rewizyjnej,
g. udzielanie absolutorium Prezydium Zrzeszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej
h. uchwalanie budżetu Zrzeszenia,
i. ustalanie wysokości i zasady płacenia składek,
j. wybór delegatów na Kongres Forum Związków Zawodowych lub innych
organizacji do których należy Zrzeszenie,
k. udzielanie zgody na podpisywanie porozumień z partiami politycznymi,
l. przyjmowanie sprawozdania finansowego,
ł. nadawanie godności honorowego członka OZZZ PRC zgodnie z regulaminem
uchwalonym przez Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia,
2. Zjazd jest zwoływany przynajmniej raz w roku przez Zarząd Zrzeszenia na
wniosek co najmniej 1/5 Członków Zrzeszenia, lub wniosek Komisji Rewizyjnej.
Zarząd Zrzeszenia obowiązany jest zwołać Nadzwyczajny Zjazd w ciągu 1,5
miesiąca od daty złożenia wniosku. W przypadku nie zwołania Zjazdu przez
Zarząd Zrzeszenia w tym terminie – zwołuje go Komisja Rewizyjna.
3. W Zjeździe biorą udział Delegaci Członków Zrzeszenia. Liczbę delegatów ustala
się na zasadach proporcjonalności do ilości członków Związku, wg klucza
1 delegat na 200 członków, oraz na każdą następną rozpoczętą dwusetkę jeden
delegat, jednak nie mniej niż 1 delegat z danej organizacji związkowej.
4. Do ważności uchwał Zjazdu niezbędna jest obecność co najmniej połowy
ustalonej przez Komisję Rewizyjną liczby delegatów uprawnionych do
głosowania.
5. Zjazd podejmuje uchwały bezwzględną większością oddanych głosów.
6. Uchwały zapadają w glosowaniu jawnym.
7. Na żądanie co najmniej 1/5 obecnych delegatów przewodniczący Zjazdu
zarządza głosowanie tajne.
§ 18
Zarząd Zrzeszenia :
1. Składa się z Przewodniczących lub Zastępców Przewodniczących Sekcji
Branżowych, Prezydium Zrzeszenia oraz pozostałych członków Zarządu
wybranych przez Zjazd.
2. Realizuje uchwały i wnioski Zjazdu.
3. Wytycza kierunki działania Prezydium Zrzeszenia i prowadzi okresową ocenę
jego pracy.
4. Koordynuje działania i podejmuje uchwały wiążące dla wszystkich struktur
organizacyjnych Zrzeszenia.
5. Powołuje Sekcje Branżowe.
6. Przygotowuje projekt preliminarza budżetowego.
7. Występuje do Sekcji Branżowych o podjęcie decyzji strategicznych ze strajkiem
wielozakładowym włącznie.
8. Podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków Zarządu.
9. W przypadkach szczególnych, uniemożliwiających pełnienie funkcji
Przewodniczącego Zrzeszenia, do czasu zwołania najbliższego Zjazdu, Zarząd
wybiera z własnego grona osobę, która będzie pełniła jego obowiązki.
§ 19
Prezydium Zrzeszenia:
1. Składa się z Przewodniczącego Zrzeszenia, Wiceprzewodniczących Zrzeszenia,
Skarbnika Zrzeszenia, oraz pozostałych członków Prezydium wybranych przez
Zjazd.
2. Jest organem podejmującym decyzje w rozmowach na szczeblu ogólnopolskim.
3. Podejmuje uchwały i koordynuje działalność Zrzeszenia pomiędzy posiedzeniami
Zarządu.
4. Prowadzi gospodarkę finansową Zrzeszenia i zarządza jego majątkiem.
5. Powołuje doraźnie komisje i koordynuje ich prace.
6. Zwołuje posiedzenia Zarządu Zrzeszenia nie rzadziej jak co 3 miesiące.
7. Podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy członków Prezydium.
8. Na bieżąco informuje członków Zarządu Zrzeszenia o swoich pracach.
9. Prowadzi ewidencję honorowych członków OZZZ PRC.
§ 20
Przewodniczący Zrzeszenia
1. Wybierany jest przez Krajowy Zjazd Delegatów.
2. Decyzje o odwołaniu z funkcji Przewodniczącego podejmuje Zjazd.
3. Wchodzi w skład Prezydium, Zarządu i kieruje ich pracą.
4. Podejmuje decyzje w sytuacjach nie cierpiących zwłoki.
5. Reprezentuje samodzielnie Zrzeszenie w kontaktach zewnętrznych,
a w sprawach dotyczących Sekcji Branżowych lub Unii Sekcji – wraz
z przewodniczącymi odpowiednich Sekcji lub Unii Sekcji.
6. Zwołuje posiedzenia Prezydium.
7. Składa Zarządowi sprawozdania ze swojej działalności między posiedzeniami
i odpowiada na podjęte decyzje.
8. Na bieżąco utrzymuje kontakty z członkami Zarządu Zrzeszenia.
9. Nadzoruje pracę podległego mu personelu oraz podmiotów związanych umową
ze Zrzeszeniem.
10. Odpowiada za dokumentację i finanse Zrzeszenia.
§ 21
Komisja Rewizyjna Zrzeszenia:
1. Sprawuje kontrolę nad działalnością Przewodniczącego, Zarządu i Prezydium
w zakresie ;
– gospodarki finansowej,
– zarządzania majątkiem,
-zgodności działań ze statutem i uchwałami Zjazdu Delegatów,
2. Członek Komisji rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu i Prezydium
Zrzeszenia.
3. Komisja Rewizyjna wnioskuje do Krajowego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia
o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium dla Prezydium Zrzeszenia.
ROZDZIAŁ V
Zasady wyboru władz Zrzeszenia.
§ 22
1. Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów wybiera się w zakładowych organizacjach
związkowych wg klucza 1 delegat na 200 członków, przez odpowiednie organy
statutowe.
2. Organizacje zakładowe zrzeszające mniej niż 200 członków wybierają 1 delegata.
3. Liczbę delegatów ustala Komisja Rewizyjna OZZZ PRC na podstawie bieżących
składek na rzecz Zrzeszenia za ostatni kwartał poprzedzający rok, w którym ma się
odbyć Krajowy Zjazd Delegatów oraz na podstawie złożonego do 31 stycznia
sprawozdania o ilości członków ze stanem na dzień 31 grudnia roku ubiegłego.
4. Delegatom przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
§ 23
Władze Zrzeszenia pochodzą z wyborów wg następujących zasad:
1. Kandydatem może być wyłącznie Delegat związku – członka Zrzeszenia.
2. Nie ogranicza się liczby kandydatów.
3. Głosuje się na poszczególnych kandydatów.
4. Głosowanie jest tajne.
5. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna powołana przez Zjazd po
zamknięciu listy kandydatów
6. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być delegat kandydujący do władz
Zrzeszenia
7. Odwołanie członka władz Zrzeszenia odbywa się na takich samych zasadach jak
wybór.
8. Za wybranych do władz Zrzeszenia uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali
kolejno największe ilości głosów, pod warunkiem udziału w każdym glosowaniu
co najmniej połowy ustalonej przez Komisję Rewizyjną liczby delegatów
uprawnionych do głosowania.
10. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową największą
ilość głosów, zarządza się ponowne wybory, umieszczając ich na liście wyborczej.
11. W przypadku, gdy więcej kandydatów uzyska jednakową liczbę głosów
gwarantującą wybór, lecz powodującą przekroczenie limitu miejsc, zalicza się
wybór osób, które otrzymały większą liczbę głosów od kandydatów z równą
ilością głosów i zarządza się wybory uzupełniające z pośród kandydatów,
którzy otrzymali tą samą liczbę głosów.
12. Przy kolejnych turach wyborów do władz Zrzeszenia, na listach wyborczych
może pozostać co najwyżej podwójna liczba kandydatów niż miejsc
w poszczególnych organach władz. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy większa liczba
kandydatów uzyska jednakową ilość głosów.
§ 24
Szczegółowe zasady wyboru władz Zrzeszenia:
1. Przewodniczącego Zrzeszenia:
a. Przewodniczącym Zrzeszenia zostaje kandydat, który uzyskał co najmniej
bezwzględną większość oddanych głosów,
b. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej ilości głosów, zarządza
się drugą turę wyborów, która wyłania Przewodniczącego zwykłą
większością głosów.
2. Członków Prezydium Zrzeszenia :
a. Członkiem Prezydium Zrzeszenia zostaje kandydat, który uzyskał co
najmniej bezwzględną większość oddanych głosów,
b. Jeżeli głosowanie nie przyniosło ostatecznych rozstrzygnięć, zarządza się
drugą turę wyborów, która wyłania członków Prezydium zwykłą
większością głosów.
c. Kandydatów na poszczególne funkcje w Prezydium Zrzeszenia ustala i
wyboru dokonuje Prezydium we własnym zakresie.
3. Poza Przewodniczącymi Sekcji Branżowych, Zjazd może wybrać kolejnych
członków Zarządu Zrzeszenia na zasadach § 23.
4.Członków Komisji Rewizyjnej wybiera się na zasadach § 23.
5. Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komisji wybierają spośród siebie
członkowie Komisji Rewizyjnej.
§ 25
1. Prowadzenie i nadzór nad sprawnym i zgodnym ze Statutem przebiegiem
wyborów oraz pracę Komisji Skrutacyjnej powierza się Przewodniczącemu
Zjazdu.
2. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w składzie 3-5
osobowym spośród Delegatów w głosowaniu jawnym. Komisję Skrutacyjną
wybiera Zjazd po zamknięciu pierwszej listy kandydatów do władz
Zrzeszenia.
ROZDZIAŁ VI
Podmioty organizacyjne Zrzeszenia
§ 26
W ramach struktur Zrzeszenia możliwe jest powołanie Sekcji Branżowych i Unii
Sekcyjnych, które posiadają osobowość prawną.
§ 27
1. Sekcje Branżowe zrzeszają organizacje związkowe będące Członkami OZZZ
PRC zakładów o podobnej specyfice zawodowej.
2. Unie Sekcji mogą być tworzone przez co najmniej dwie Sekcje Branżowe
OZZZPRC.
3. Powołanie Unii Sekcji zatwierdza Zarząd Zrzeszenia.
4. Podmioty organizacyjne Zrzeszenia działają w oparciu o opracowane przez siebie
i zatwierdzone przez Zarząd Zrzeszenia regulaminy.
5. Władzami Sekcji Branżowych są:
– pochodzący z wyboru Przewodniczący Sekcji,
– pochodząca z nominacji Rada Sekcji,
– pochodzący z wyboru wewnętrzny organ kontroli.
6. Władzami Unii Sekcji są :
– pochodzący z wyboru Przewodniczący Unii,
– pochodząca z nominacji Rada Sekcji,
– pochodzący z wyboru wewnętrzny organ kontroli.
7. W skład Rady Sekcji wchodzą przedstawiciele poszczególnych organizacji
związkowych zgodnie z regulaminem Sekcji.
8. W skład Rady Unii wchodzą przedstawiciele poszczególnych organizacji
związkowych zgodnie z regulaminem Unii.
9. W skład organów kontroli Sekcji Branżowych i Unii Sekcji wchodzą
przedstawiciele poszczególnych organizacji związkowych zgodnie z regulaminami
Sekcji i Unii.
10. Sekcje Branżowe i Unie Sekcji finansują się samodzielnie według wewnętrznie
ustalonych zasad oraz rozliczają się samodzielnie zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
11. Regulaminy, o których mowa w niniejszym paragrafie nie mogą być sprzeczne
ani kolidować z zapisami Statutu Zrzeszenia.
12. Jeżeli interesy poszczególnych Sekcji branżowych są rozbieżne, to stanowisko
OZZZPRC może być wydane wyłącznie po osiągnięciu wspólnego stanowiska
przez zainteresowane Sekcje branżowe.
13. W sporach pojawiających się na forum OZZZPRC, Sekcja zastrzega sobie prawo
do zdania odrębnego i do wszelkich konsekwencji z nim związanych.
14. Na wniosek Sekcji Branżowych, Przewodniczący lub upoważniony członek
Prezydium Zrzeszenia zawiera i wypowiada Ponadzakładowy Układ Zbiorowy.
Powyższa zasada dotyczy zawierania protokołów dodatkowych do
Ponadzakładowych Układów Zbiorowych.
ROZDZIAŁ VII
§ 28
Zrzeszenie zastrzega sobie prawo do protestu zbiorowego, oflagowania zakładów oraz
do innych form protestu, zgodnych z Ustawą o Związkach Zawodowych i Ustawą
o Rozwiązywaniu Sporów Zbiorowych.
ROZDZIAŁ VIII
Fundusze i majątek Zrzeszenia
§ 29
1. Majątek Zrzeszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa gotówka i
papiery wartościowe.
2. Fundusze Zrzeszenia tworzone są z :
a) darowizn zapisów i dotacji i sponsoringu,
b) dochodów z majątku Zrzeszenia oraz prowadzonej działalności
gospodarczej,
c) składek członkowskich,
d) odsetek od lokat bankowych,
e) przychodów z innych praw majątkowych i niemajątkowych.
§ 30
Fundusze przeznaczone są na finansowanie działalności organizacyjnej , oraz
działalność statutową.
§ 31
1. Podstawą działalności finansowej władz Zrzeszenia jest budżet obejmujący
wszystkie środki będące w dyspozycji władzy.
2. Budżet uchwala się na okres roczny.
ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe
§ 32
W sprawach nie objętych postanowieniami Statutu lub spornych decyzje podejmuje
Zarząd Zrzeszenia.
§ 33
1. Uchwały o zmianach w Statucie podejmuje Zjazd bezwzględną większością
oddanych głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich ustalonej przez
Komisję Rewizyjną liczby Delegatów uprawnionych do głosowania.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Zrzeszenia podejmuje Zjazd kwalifikowaną większością
2/3 oddanych głosów przy obecności co najmniej 4/5 ustalonej przez Komisję
Rewizyjną liczby Delegatów uprawnionych do głosowania.
§ 34
1. Użyte w niniejszym Statucie pojęcie zwykłej większości głosów oznacza przewagę
głosów „ZA” nad głosami „PRZECIW”.
2. Użyte w niniejszym Statucie pojęcie bezwzględnej większości głosów oznacza
uzyskanie większej ilości głosów „ZA niż łącznie liczonych głosów „PRZECIW” i
„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”.
3. Użyte w niniejszym Statucie pojęcie kwalifikowanej większości głosów oznacza
uzyskanie wskazanej ułamkiem ilości głosów „ZA”.
§ 35
1. Zjazd po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Zrzeszenia powołuje Komisję
Likwidacyjną.
2. Majątek likwidowanego Zrzeszenia przeznacza się na cele ustalone przez
Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia.
3. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się sprawozdanie,
które składa się w Krajowym Rejestrze Sądowym.