Władze

Władze

Władzami Zrzeszenia są: Krajowy Zjazd Delegatów, Zarząd, Prezydium, Przewodniczący Zrzeszenia i Komisja Rewizyjna. Kadencja władz Zrzeszenia trwa cztery lata. Liczba kolejnych kadencji jest nieograniczona. Pełnienie funkcji we władzach Zrzeszenia może ustać w wyniku: zakończenia kadencji, zgonu pełniącego funkcję, rezygnacji z pełnienia funkcji, odwołania pełniącego funkcję przez Krajowy Zjazd Delegatów, utraty członkostwa w Zrzeszeniu organizacji, której dana osoba jest członkiem.


Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia należy: uchwalanie Statutu i jego zmian, uchwalenie ogólnego programu działania Zrzeszenia, podejmowanie uchwał wiążących dla wszystkich podmiotów organizacyjnych Zrzeszenia, a w szczególności Zakładowych Organizacji Związkowych, które nie zostały wyraźnie zastrzeżone w Statucie dla innych władz Zrzeszenia. Zjazd Delegatów wybiera i odwołuje przewodniczącego Zrzeszenia, ustala liczebność Zarządu, Prezydium i Komisji Rewizyjnej oraz wybiera członków tych ciał. Rozpatruje sprawozdania Prezydium Zrzeszenia oraz Komisji Rewizyjnej, udziela absolutorium Prezydium Zrzeszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwala budżet Zrzeszenia oraz wysokość i zasady płacenia składek. Ma w swoich kompetencjach wybór delegatów na Kongres Forum Związków Zawodowych lub innych organizacji, do których należy Zrzeszenie, a także udzielanie zgody na podpisywanie porozumień z partiami politycznymi.

Prezydium

Zarząd

Komisja Rewizyjna