Statut

OGÓLNOKRAJOWE ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Tworzy się organizację związkową pod nazwą Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego, zwane dalej Zrzeszeniem.

§ 2

Zrzeszenie w swojej działalności kieruje się zasadami wyrażonymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, oraz korzysta z uprawnień zagwarantowanych w Ustawie o Związkach Zawodowych i Konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy ratyfikowanych przez Państwo Polskie, oraz Ustawie o Rozwiązywaniu Sporów Zbiorowych.

§ 3

Zrzeszenie jest niezależne w swojej działalności statutowej od pracodawców, organów administracji państwowej i organizacji politycznych, nie podlega ich kontroli i nadzorowi.

§ 4

Zrzeszenie skupia na zasadach dobrowolności organizacje związkowe, zwane dalej Członkami Zrzeszenia, z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej nie naruszając ich statutów ani osobowości prawnej.

§ 5

 1. Zrzeszenie może na zasadach poszanowania prawa współpracować z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami związkowymi, społecznymi i politycznymi.
 2. Zrzeszenie może zrzeszać się z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami związków zawodowych.

§ 6

Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Zrzeszenie może prowadzić działalność na terenie Pracodawcy również poza granicami.

§ 7

 1. Siedzibą władz Zrzeszenia jest miasto Wrocław
 2. Zrzeszenie używa skrótu OZZZPRC.
 3. Zrzeszenie zastrzega sobie znak graficzny, który jest jego wyłącznością i podlega ochronie prawnej.

§ 8

Zrzeszenie działa poprzez organy określone w Statucie.

§ 9

Zrzeszenie posiada osobowość prawną.

§ 10

Statut niniejszy wchodzi w życie po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Zrzeszenia

§ 11

Celem Zrzeszenia jest ochrona praw, godności i interesów pracowników, a w szczególności :

 1. Zabezpieczenia praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, oraz wynagrodzenia za tę pracę.
 2. Łagodzenie skutków pracy w ruchu ciągłym poprzez ochronę interesów zdrowotnych, materialnych i kulturalnych członków związków zawodowych wchodzących w skład Zrzeszenia i ich rodzin, oraz emerytów i rencistów.
 3. Działanie umożliwiające podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków związków zawodowych wchodzących w skład Zrzeszenia.
 4. Prowadzenia szkoleń związkowych.

§ 12

Zrzeszenie realizuje swoje zadania przez :

 1. Reprezentowanie swoich Członków wobec pracodawców i organów administracji państwowej oraz organizacji zawodowych, społecznych i politycznych.
 2. Zawieranie i wypowiadanie ponadzakładowych układów pracy.
 3. Udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w przypadkach konfliktu między pracobiorcą i pracodawcą.
 4. Sprawowanie kontroli nad poszanowaniem aktów prawnych w zakresie prawa pracy.
 5. Współdziałanie z organami administracji państwowej lub  samorządowej, w zakresie wynikającym z przepisów prawa i zasad współżycia społecznego.
 6. Opiniowanie projektów aktów i przepisów prawnych dotyczących pracowników i ich rodzin, reprezentacji pracowniczych oraz uczestnictwa pracowników w zarządzaniu.
 7. Popieranie inicjatyw w zakresie usprawnienia gospodarki, rozwoju kultury, oświaty, nauki i postępu technicznego.
 8. Prowadzenie badań nad warunkami pracy i życia pracowników i ich rodzin.
 9. Współdziałanie ze służbą zdrowia w celu ochrony zdrowia pracowników i ich rodzin, oraz emerytów i rencistów.
 10. Prowadzenie działalności wydawniczej i prasowej oraz działalności gospodarczej dla uzyskania środków przeznaczonych na realizację zdań statutowych.

ROZDZIAŁ III
Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 13

 1. Związek Zawodowy przystępujący do Zrzeszenia, składa pisemny wniosek właściwego organu statutowego oraz deklarację przestrzegania statutu Zrzeszenia.
 2. Związek Zawodowy staje się Członkiem w wyniku pozytywnej uchwały Prezydium Zrzeszenia.
 3. Wystąpienie ze Zrzeszenia następuje przez złożenie pisemnego wniosku organu statutowego Związku z datą wskazaną przez członka Zrzeszenia
 4. Członek Zrzeszenia nie przestrzegający statutu, może być usunięty ze Zrzeszenia uchwałą Prezydium Zrzeszenia, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu Związku.
 5. Od uchwały Prezydium Zrzeszenia o usunięciu lub nie przyjęciu, przysługuje prawo odwołania w ciągu 3 miesięcy do Zarządu Zrzeszenia, a od jego decyzji do najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia. Ostateczna jest decyzja Krajowego
  Zjazdu Delegatów Zrzeszenia.

§ 14

 1. Członek Zrzeszenia ma prawo:
  a. uczestniczyć w Krajowych Zjazdach Delegatów Zrzeszenia, z zastrzeżeniem § 23 ust. 4 Statutu, wg zasad określonych w Ordynacji Wyborczej
  b. wybierać i odwoływać członków władz Zrzeszenia oraz być wybieranym do tych władz, z zastrzeżeniem § 23 ust. 5 Statutu oraz §1 ust.4 zasad określonych w Ordynacji Wyborczej
  c. zrzeszać się w Sekcji branżowej Zrzeszenia,
  d. występować w wnioskami do władz Zrzeszenia i władz Sekcji
  Branżowych
  e. żądać i otrzymywać informacje o działaniach i decyzjach władz Zrzeszenia,
  f. korzystać z pomocy Zrzeszenia w razie naruszenia praw pracowniczych i obywatelskich przez pracodawców, administrację państwową lub  samorządową.
 2. Uprawnienia, o których mowa pod lit. a) i b) ustępu 1 niniejszego paragrafu Członek Zrzeszenia realizuje poprzez Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia, wybranych zgodnie z Ordynacją Wyborczą.

§ 15

Członek Zrzeszenia jest zobowiązany :

 1. Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Zrzeszenia, oraz władz odpowiedniej Sekcji.
 2. Poprzez struktury organizacyjne Zrzeszenia brać czynny udział w pracach Zrzeszenia.
 3. Uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Zrzeszenie.
 4. Płacić na bieżąco, co miesiąc, składkę na rzecz OZZZPRC, w wysokości i na zasadach ustalonych przez Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia.
 5. Przestrzegać zobowiązań finansowych na rzecz Zrzeszenia pod rygorem:
  a. utraty praw wynikających z § 14 w przypadku niepłacenia składek przez okres trzech miesięcy,
  b. usunięcia z listy członków Zrzeszenia w przypadku niepłacenia składek przez okres sześciu miesięcy w trybie § 13 ust. 4 i 5.
 6. Utrata praw wynikających z § 14 statutu w sytuacji wskazanej w ust. 5a niniejszego paragrafu następuje z chwilą podjęcia decyzji przez Prezydium Zrzeszenia.
 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5a niniejszego paragrafu przywrócenie praw następuje z chwilą uiszczenia wszystkich należnych składek przez członka Zrzeszenia i podjęcia stosownej uchwały przez Prezydium Zrzeszenia,
 8. Utrata praw członka Zrzeszenia wynikających z § 14 Statutu w sytuacji wskazanej w ust. 5a niniejszego paragrafu, powoduje automatycznie utratę członkostwa w danej Sekcji bez konieczności podejmowania przez Zarząd Zrzeszenia uchwały, o której mowa w § 18 ust.6 Statutu. W takim przypadku członek Zrzeszenia działa dalej, jako niezrzeszony w Sekcji.

ROZDZIAŁ IV

Struktura Zrzeszenia
Władze Zrzeszenia

§ 16

 1. Władzami Zrzeszenia są :
  a. Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia,
  b. Zarząd Zrzeszenia,
  c. Prezydium Zrzeszenia,
  d. Przewodniczący Zrzeszenia,
  e. Komisja Rewizyjna Zrzeszenia.
 2. Kadencja władz Zrzeszenia trwa cztery lata i jest wspólna.
 3. Nie ogranicza się ilości kolejnych kadencji władz Zrzeszenia.
 4. Pełnienie funkcji we władzach Zrzeszenia ustaje w wyniku:
  a. zakończenia kadencji,
  b. zgonu pełniącego funkcje,
  c. rezygnacji z pełnienia funkcji,
  d. odwołania pełniącego funkcję, przez Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia,
  e. utraty członkostwa w Zrzeszeniu organizacji , której dana osoba jest członkiem,
  f. utraty członkostwa w organizacji związkowej, która jest członkiem Zrzeszenia.
 5. Utrata mandatu Delegata w macierzystej organizacji związkowej nie powoduje utraty prawa pełnienia funkcji we władzach Zrzeszenia do czasu najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia. Decyzję o ewentualnym nieprzedłużaniu pełnienia funkcji podejmuje najbliższy Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia.

§ 17

 1. Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia należy:
  a. uchwalanie Statutu i jego zmian,
  b. uchwalenie ogólnego programu działania Zrzeszenia,
  c. podejmowanie uchwał wiążących dla władz Zrzeszenia oraz Sekcji Branżowych i Organizacji Związkowych,
  d. uchwalenie Ordynacji Wyborczej
  e. wybór przewodniczącego Zrzeszenia i jego odwołanie,
  f. ustalenie liczebności Zarządu Zrzeszenia, Prezydium Zrzeszenia i Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia oraz wybór ich członków,
  g. uchwalenie Regulaminu obrad obowiązującego dla Krajowych Zjazdów Delegatów Zrzeszenia,
  h. rozpatrywanie sprawozdań Prezydium Zrzeszenia oraz Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia,
  i. udzielanie absolutorium Prezydium Zrzeszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia,
  j. uchwalanie budżetu Zrzeszenia,
  k. ustalanie wysokości i zasady płacenia składek,
  l. wybór delegatów na Kongres Forum Związków Zawodowych lub innych organizacji do których należy Zrzeszenie,
  m. udzielanie zgody na podpisywanie porozumień z partiami politycznymi,
  n. przyjmowanie sprawozdania finansowego,
  o. nadawanie godności honorowego członka OZZZPRC zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia.
 2. Zjazd jest zwoływany przynajmniej raz w roku przez Zarząd Zrzeszenia.
 3. Na wniosek co najmniej 1/5 Członków Zrzeszenia, lub wniosek Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia Zarząd Zrzeszenia obowiązany jest zwołać Nadzwyczajny Zjazd w ciągu sześciu tygodni od daty złożenia wniosku.
 4. W przypadku nie zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia przez Zarząd Zrzeszenia – zgodnie z ust.2 i 3 – zwołuje go Komisja Rewizyjna Zrzeszenia.
 5. Do ważności uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia. niezbędna jest obecność co najmniej połowy ustalonej przez Komisję Rewizyjną Zrzeszenia liczby delegatów uprawnionych do głosowania.
 6. Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia podejmuje uchwały zwykłą większością oddanych głosów, za wyjątkiem postanowień wynikających z § 31 ust.1 i 2.
 7.  Uchwały zapadają w glosowaniu jawnym.
 8.  Na żądanie co najmniej 1/5 obecnych delegatów przewodniczący Krajowego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia zarządza głosowanie tajne.

§ 18

Zarząd Zrzeszenia

 1. Składa się z:
  a. Prezydium Zrzeszenia,
  b. Przewodniczących lub Zastępców Przewodniczących Sekcji Branżowych.
 2. Realizuje uchwały i wnioski Krajowego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia.
 3. Wytycza kierunki działania Prezydium Zrzeszenia i prowadzi okresową ocenę jego pracy.
 4. Koordynuje działania i podejmuje uchwały wiążące dla wszystkich struktur organizacyjnych Zrzeszenia.
 5. Powołuje i rozwiązuje Sekcje Branżowe, oraz na wniosek Członka Zrzeszenia podejmuje decyzję o jej przynależności do odpowiedniej branżowo Sekcji.
 6. Podejmuje decyzję o odwołaniu lub pozostawieniu Członka Zrzeszenia w Sekcji, z zastrzeżeniem § 15 ust.8, w oparciu o:
  a. pisemną uchwałę Rady Sekcji lub
  b. pisemny wniosek Członka Zrzeszenia
  a odwołany Członek Sekcji działa jako niezrzeszony w Sekcji
 7. Przygotowuje projekt preliminarza budżetowego.
 8. Koordynowanie akcji protestacyjnych Członków Zrzeszenia, w szczególności działających zgodnie z Ustawą o Związkach Zawodowych i Ustawą o Rozwiązywaniu Sporów Zbiorowych.
 9. Podejmuje decyzje strategiczne ze strajkiem wielozakładowym włącznie.
 10. Podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 11. W przypadkach szczególnych, uniemożliwiających pełnienie funkcji Przewodniczącego Zrzeszenia, do czasu zwołania najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia., Zarząd Zrzeszenia wybiera z własnego grona osobę, która będzie pełniła jego obowiązki.
 12. Zawiera lub wypowiada Ponadzakładowy Układ Zbiorowy oraz zawiera protokoły dodatkowe do Ponadzakładowych Układów Zbiorowych, w szczególności na wniosek Sekcji Branżowej

§ 19

Prezydium Zrzeszenia:

 1. Składa się z:
  a. Przewodniczącego Zrzeszenia,
  b. Wiceprzewodniczących Zrzeszenia,
  c. Wiceprzewodniczącego – Skarbnika Zrzeszenia,
  d. pozostałych członków Prezydium wybranych przez Zjazd.
 2. Jest organem podejmującym decyzje w rozmowach na szczeblu ogólnopolskim.
 3. Podejmuje uchwały i koordynuje działalność Zrzeszenia pomiędzy posiedzeniami Zarządu Zrzeszenia.
 4. Prowadzi gospodarkę finansową Zrzeszenia, zarządza jego majątkiem i ponosi za to odpowiedzialność.
 5. Powołuje doraźnie komisje i koordynuje ich prace.
 6. Zwołuje posiedzenia Zarządu Zrzeszenia nie rzadziej jak co 3 miesiące.
 7. Podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Prezydium.
 8. Na bieżąco informuje członków Zarządu Zrzeszenia o swoich pracach.
 9. Prowadzi ewidencję honorowych członków OZZZPRC.

§ 20

Przewodniczący Zrzeszenia

 1. Wybierany jest przez Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia.
 2. Decyzje o odwołaniu z funkcji Przewodniczącego Zrzeszenia podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia.
 3. Wchodzi w skład Prezydium Zrzeszenia, Zarząd Zrzeszenia i kieruje ich pracą.
 4. Podejmuje decyzje w sytuacjach nie cierpiących zwłoki.
 5. Zwołuje posiedzenia Prezydium Zrzeszenia.
 6. Składa Zarządowi Zrzeszenia sprawozdania ze swojej działalności między posiedzeniami i odpowiada na podjęte decyzje.
 7. Na bieżąco utrzymuje kontakty z członkami Zarządu Zrzeszenia.
 8. Nadzoruje pracę podległego mu personelu oraz podmiotów związanych umową ze Zrzeszeniem.
 9. Odpowiada za dokumentację Zrzeszenia.

§ 21

Komisja Rewizyjna Zrzeszenia

 1. Sprawuje kontrolę nad działalnością Przewodniczącego Zrzeszenia, Zarządu Zrzeszenia i Prezydium Zrzeszenia w zakresie:
 2. gospodarki finansowej,
 3. zarządzania majątkiem,
 4. zgodności  działań ze statutem i uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia.
 5. Członek Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia nie może być członkiem Zarządu Zrzeszenia i Prezydium Zrzeszenia.
 6. Komisja Rewizyjna wnioskuje do Krajowego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium dla Prezydium Zrzeszenia.

ROZDZIAŁ V
Zasady
reprezentacji  Zrzeszenia

§ 22

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Zrzeszenia, w tym oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych, uprawniony jest jednoosobowo każdy Członek Prezydium w oparciu o uchwałę Prezydium, za wyjątkiem spraw określonych w ust.2 i 3.
 2. W sprawach dotyczących podpisania lub wypowiedzenia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy lub protokołu dodatkowego do tego Układu, i innych zbiorowych umów prawa pracy, których stroną jest Zrzeszenie, Zrzeszenie reprezentuje Przewodniczący Zrzeszenia łącznie z Przewodniczącym odpowiedniej sekcji branżowej Zrzeszenia w oparciu o uchwałę Zarządu.
 3. W sprawach dotyczących Sekcji Branżowych, Zrzeszenie może reprezentować Przewodniczący, Członek Prezydium Zrzeszenia wraz z przewodniczącym odpowiedniej Sekcji Branżowej.
 4. W sytuacjach uniemożliwiających wykonanie czynności przez osoby wskazane w ust. 2 i 3 oświadczenie woli składają wyznaczeni członkowie Zarządu Zrzeszenia w drodze Uchwały Zarządu Zrzeszenia.

ROZDZIAŁ VI
Zasady wyboru władz Zrzeszenia.

§ 23

 1. Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia wybiera się w zakładowych organizacjach związkowych
 2. Liczbę delegatów ustala się na zasadach proporcjonalności do ilości członków Związku, wg klucza 1 delegat na 150 członków, oraz na każde następne rozpoczęte 150 członków – jeden delegat, jednak nie mniej niż 1 delegat z danej organizacji związkowej.
 3. Organizacje zakładowe zrzeszające mniej niż 150 członków wybierają 1 delegata.
 4. Liczbę delegatów ustala Komisja Rewizyjna Zrzeszenia na podstawie bieżących składek na rzecz Zrzeszenia za ostatni kwartał poprzedzający rok, w którym ma się odbyć Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia oraz na podstawie złożonego do 31 stycznia sprawozdania o liczbie Członków ze stanem na dzień 31 grudnia roku ubiegłego.
 5. Delegatom przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

§ 24

 1. Władze Zrzeszenia pochodzą z wyborów, przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami Statutu oraz Ordynacji Wyborczej wg następujących zasad:
  a. Kandydatem może być wyłącznie Delegat związku – Członek Zrzeszenia.
  b. Nie ogranicza się liczby kandydatów.
  c. Głosuje się na poszczególnych kandydatów. Nieobecność kandydata nie pozbawia go możliwości wyboru na funkcję.
  d. Głosowanie jest tajne.
 2. Odwołanie członka władz Zrzeszenia odbywa się na takich samych zasadach jak wybór.
 3. W przepadku zmniejszenia się ustalonej przez Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia liczby członków Prezydium poniżej 50% przeprowadza się wybory uzupełniające.

ROZDZIAŁ VII

Jednostki organizacyjne Zrzeszenia
Sekcje Branżowe

§ 25

 1. W ramach Zrzeszenia możliwe jest powołanie Sekcji Branżowych, które posiadają osobowość prawną.
 2. Sekcje Branżowe  mogą dokonywać we własnym imieniu i na własną rzecz wszelkich czynności prawnych, skutkujących nabywaniem praw i zaciąganiem zobowiązań, z tym zastrzeżeniem, że nie mogą one wywierać żadnych skutków prawnych wobec Zrzeszenia.
 3. W uzasadnionych przypadkach, Zarząd Zrzeszenia lub Prezydium Zrzeszenia, działając na pisemny wniosek Sekcji Branżowych, może w drodze uchwały, wyrazić zgodę na realizację czynności prawnych skutkujących nabywaniem praw i zaciąganiem zobowiązań wobec Zrzeszenia.
 4. Zarząd Zrzeszenia lub Prezydium Zrzeszenia w trybie uchwały udzieli danej Sekcji Branżowej (uprawnionemu do reprezentacji organowi Sekcji) pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnej, zgodnie z treścią par. 22 Statutu.
 5. Kontrolę czynności, o których mowa w ust.3 dokonuje Komisja Rewizyjna Zrzeszenia zarówno wobec wskazanych władz Zrzeszenia oraz Sekcji Branżowych.

§ 26

 1. Sekcje Branżowe zrzeszają organizacje związkowe będące Członkami Zrzeszenia w ramach zakładów o podobnej specyfice zawodowej.
 2. Sekcje Branżowe Zrzeszenia działają w oparciu o jednolity Regulamin, opracowany i przyjęty przez Zarząd Zrzeszenia.
 3. Władzami Sekcji Branżowych są:
  a. pochodzący z wyboru: Przewodniczący Sekcji i Wiceprzewodniczący Sekcji, uprawnieni do reprezentowania Sekcji (w tym do nabywania praw i zaciągania zobowiązań), każdy z nich samodzielnie,
  b. pochodząca z nominacji Rada Sekcji,
  c. pochodzący z wyboru wewnętrzny organ kontroli.
 4. Sekcje Branżowe może reprezentować tylko przedstawiciel organizacji związkowej zrzeszonej w danej Sekcji Branżowej, przez tą Sekcję wybrany. Z chwilą gdy organizacja związkowa wystąpi z Sekcji, jej przedstawiciel traci mandat do reprezentowania Sekcji. Przedstawiciel reprezentujący Sekcję może być przez nią odwołany w każdym czasie.
 5. W skład Rady Sekcji wchodzą przedstawiciele poszczególnych organizacji związkowych zgodnie z regulaminem Sekcji.
 6. W skład organów kontroli Sekcji Branżowych wchodzą przedstawiciele poszczególnych organizacji związkowych zgodnie z Regulaminem Sekcji.
 7. Sekcje Branżowe finansują się samodzielnie według wewnętrznie ustalonych zasad oraz rozliczają się samodzielnie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Regulamin, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie może być sprzeczny ani kolidować z przepisami Statutu Zrzeszenia.
 9. Jeżeli interesy poszczególnych Sekcji branżowych są rozbieżne, to ostateczne stanowisko podejmuje Zarząd Zrzeszenia.
 10. Sekcje Branżowe wnioskują do Prezydium Zarządu lub Zarządu Zrzeszenia w sprawach  zawarcia lub wypowiedzenia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego oraz zawierania protokołów dodatkowych do Ponadzakładowych Układów Zbiorowych.

ROZDZIAŁ VIII
Fundusze i majątek Zrzeszenia

§ 27

 1. Majątek Zrzeszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa,  gotówka i papiery wartościowe.
 2. Fundusze Zrzeszenia tworzone są z :
  a. darowizn zapisów, dotacji i sponsoringu,
  b. subwencji i innych form pomocy publicznych,
  c. dochodów z majątku Zrzeszenia,
  d. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,
  e. składek członkowskich,
  f. odsetek od lokat bankowych,
  g. przychodów z innych praw majątkowych i niemajątkowych.
 3. Zrzeszenie prowadzi działalność gospodarczą:
  a. 9420Z Działalność związków zawodowych,
  b. 6399Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji gdzie indziej niesklasyfikowana,
  c. 7320Z Badanie rynku i opinii publicznej,
  d. 7311Z Działalność agencji reklamowych,
  e. 5814Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  f. 5811Z Wydawanie książek,
  g. 6391 Działalność agencji informacyjnych,
  i. 8560Z Działalność wspomagająca edukację,
  j. 7120B Pozostałe badania i analizy techniczne.

§ 28

Fundusze przeznaczone są na finansowanie działalności organizacyjnej oraz działalność statutową.

§ 29

 1. Podstawą działalności finansowej władz Zrzeszenia jest budżet obejmujący wszystkie środki będące w dyspozycji władzy.
 2. Budżet uchwala się na okres roczny.

ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe

§ 30

W sprawach nie objętych postanowieniami Statutu lub spornych decyzje podejmuje Zarząd Zrzeszenia.

§ 31

 1. Uchwały o zmianach w Statucie podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich ustalonej przez Komisję Rewizyjną Zrzeszenia liczby Delegatów uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Zrzeszenia podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia większością 2/3 oddanych głosów przy obecności co najmniej 4/5 ustalonej przez Komisję Rewizyjną Zrzeszenia liczby Delegatów uprawnionych do głosowania.

§ 32

 1. Użyte w niniejszym Statucie pojęcie zwykłej większości głosów oznacza przewagę głosów „ZA” nad głosami „PRZECIW”.
 2. Użyte w niniejszym Statucie pojęcie bezwzględnej większości głosów oznacza uzyskanie większej ilości głosów „ZA” niż łącznie liczonych głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”.

§ 33

 1. Zjazd po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Zrzeszenia powołuje Komisję Likwidacyjną.
 2. Majątek likwidowanego Zrzeszenia przeznacza się na cele ustalone przez Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia.
 3. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się sprawozdanie, które składa się w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgoda na wykorzystanie cookies oraz przetwarzanie danych osobowych Więcej informacji

Ta strona używa cookies. Korzystasz ze strony zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki lub urządzenia do przeglądania stron internetowych – treści dostępnej w internecie. Jeśli Twoje ustawienia zezwalają na zapisywanie cookie, są one zapisywane. Pliki cookies („ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, są to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, inaczej rzecz biorąc w Twoim urządzeniu – komputerze, telefonie, czy też innym urządzeniu z przeglądarką stron internetowych lub innym podobnym oprogramowaniem. Cookies pozwalają na identyfikację komputera z którego użytkownik wszedł na stronę. Używamy plików cookie, które są niezbędne, aby umożliwić Ci poruszania się po serwisie, albo w celu zapewnienia pewnych podstawowych funkcji. Używamy cookies, aby zwiększyć funkcjonalność witryny poprzez przechowywanie np. preferencji. Daje to nam możliwość poprawy wydajności i funkcjonalności naszej strony internetowej, aby zapewnić Państwu lepsze działanie strony.

Korzystanie ze strony wymaga udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Treść klauzuli informacyjnej znajdziesz tutaj.

Zamknij