Regulamin sekcji branżowych

§ 1

1.Niniejszy Regulamin uchwalony przez Zarząd Zrzeszenia stanowi wraz ze Statutem Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego (zwanego dalej Zrzeszeniem) podstawę do działania Sekcji Branżowych Zrzeszenia będących jednostkami organizacyjnymi Zrzeszenia – zwanymi dalej „Sekcjami” lub „Sekcją”.

2.Wykaz powołanych przez Zarząd Zrzeszenia Sekcji Branżowych, istniejących na dzień uchwalenia niniejszego Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3.Powoływanie Sekcji i podejmowanie decyzji o przynależności do odpowiedniej branżowo Sekcji należy do kompetencji Zarządu Zrzeszenia zgodnie ze Statutem Zrzeszenia.

§ 2

1.Sekcja zrzesza organizacje związkowe, będące Członkami Zrzeszenia
w ramach zakładów o podobnej specyfice zawodowej.

2.Utrata praw członka Zrzeszenia w sytuacji wskazanej w 15 ust. 5a Statutu Zrzeszenia, powoduje automatycznie utratę członkostwa w danej Sekcji.

§ 3

Siedzibą Sekcji jest miejscowość, w której znajduje się siedziba Członka Zrzeszenia, do którego przynależy Przewodniczący Sekcji.

§ 4

1.Sekcja reprezentuje interesy swoich członków, zarówno na szczeblu krajowym, jak i na forum Zrzeszenia.

2.Celem Sekcji jest obrona i ochrona interesów jej członków w sprawach wykraczających poza możliwości poszczególnych organizacji związkowych oraz reprezentowania jej członków w kontaktach zewnętrznych.

3.Sekcja zobowiązuje się współpracować ze wszystkimi strukturami Zrzeszenia z zachowaniem zasady niezależności i samorządności w szeroko pojętym interesie swoich członków

4.W sprawach spornych, pojawiających się na forum Zrzeszenia, Sekcja zastrzega sobie prawo do zdania odrębnego.

§ 5

1.Członkowie Sekcji Branżowych informują Przewodniczącego Sekcji
o sytuacji w swoich zakładach pracy oraz o podpisywanych wewnątrzzakładowych źródłach prawa.

2.Uchwały podejmowane przez Radę Sekcji wiążą jej członków.

3.Zasady tworzenia budżetu Sekcji, ustalenie wysokości składki, sposobu i cykliczności ich odprowadzania określa uchwała Rady Sekcji.

§ 6

1.Władzami Sekcji są:

a.Rada Sekcji,
b.Przewodniczący Sekcji,
c.Wiceprzewodniczący Sekcji,
d.Komisja Rewizyjna Sekcji.

2.Kadencja władz Sekcji pokrywa się z kadencją władz Zrzeszenia, o której mowa w Statucie Zrzeszenia. Oznacza to, że członkowie władz Sekcji rozpoczynają i kończą kadencję w tym samym czasie co członkowie władz Zrzeszenia.

3.Kadencja władz Sekcji jest wspólna. Oznacza to, że mandat członka władz Sekcji powołanego przed upływem danej kadencji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków władz Sekcji.

4.Postanowienia Statutu Zrzeszenia dotyczące czasu trwania kadencji oraz zasad pełnienia funkcji we władzach Zrzeszenia stosuje się odpowiednio do władz Sekcji.

§ 7

1.W skład Rady Sekcji wchodzą przedstawiciele organizacji związkowych – członków danej Sekcji.

2.Liczbę przedstawicieli poszczególnych organizacji związkowych – Członków Sekcji w Radzie Sekcji ustala się na zasadach proporcjonalności do ilości członków poszczególnych organizacji związkowych wg klucza 1 członek Rady Sekcji na każde rozpoczęte 100 członków danej organizacji związkowej. Liczbę członków poszczególnych organizacji związkowych ustala się na podstawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia przygotowanego na Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia.

3.Uprawnione organy poszczególnych organizacji związkowych powołują członków Rady Sekcji w liczbie ustalonej zgodnie z ust. 2 powyżej.

4.Uchwały Rady Sekcji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% + l członków Rady Sekcji.

5.Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem wyborów Przewodniczącego Sekcji, Wiceprzewodniczącego Sekcji oraz członków Komisji Rewizyjnej, które odbywają się w głosowaniu tajnym.

6.Uchwały podejmowane przez Radę Sekcji wiążą jej członków.

7.Każdemu członkowi Rady Sekcji przysługuje jeden głos.

8.Przewodniczący Sekcji zwołuje posiedzenia Rady Sekcji przynajmniej raz na pół roku.

9.Przewodniczący Sekcji zobowiązany jest także zwołać posiedzenie Rady Sekcji na wniosek 1/3 członków Rady Sekcji lub na wniosek Komisji Rewizyjnej Sekcji.

10.W przypadku niezwołania Rady Sekcji w okresie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Sekcji zgodnie z ust. 9, Radę Sekcji zwołuje Komisja Rewizyjna Sekcji.

11.Odwołanie osób należących do władz Sekcji odbywa się na takich samych zasadach jak ich wybór.

12.Do kompetencji Rady Sekcji należy:

1.wybór Przewodniczącego Sekcji, Wiceprzewodniczącego Sekcji oraz członków Komisji Rewizyjnej spośród członków Rady Sekcji,
2.ustalanie liczebności Komisji Rewizyjnej Sekcji,
3.powoływanie doraźnych, lub stałych komisji tematycznych, lub osób, którym zostaną powierzone indywidualne obowiązki na potrzeby Sekcji,
Skarbnika, Sekretarza,
4.określanie planu działania Sekcji oraz organizacji pracy wewnętrznej Sekcji,
5.określanie i prowadzenie bieżącej gospodarki finansowej Sekcji, zarządzanie jej majątkiem i ponoszenie odpowiedzialności za finanse Sekcji,
6.uchwalanie budżetu Sekcji,
7.zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ostatni rok działalności Sekcji w oparciu o protokół Komisji Rewizyjnej Sekcji,
8.ustalanie wysokości i zasady płacenia składek na rzecz Sekcji, przez członków Sekcji,
9.podejmowanie uchwał z powodu:

a. nieprzestrzegania przez członka danej Sekcji postanowień niniejszego Regulaminu lub uchwał Rady Sekcji,
b. nieprzestrzegania przez członka danej Sekcji postanowień Statutu Zrzeszenia,
c. niepłacenia przez członka Sekcji składek członkowskich na rzecz Sekcji, przez okres co najmniej 3 miesięcy,
i ich przedkładanie Zarządowi Zrzeszenia w celu podjęcia przez ten organ decyzji o której mowa w § 18 ust. 6 Statutu Zrzeszenia.

10.realizacja uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia,

11.wnioskowanie do Prezydium Zarządu Zrzeszenia lub Zarządu Zrzeszenia w sprawach zawarcia lub wypowiedzenia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz zawierania protokołów dodatkowych do tych układów.

13.Obowiązki Rady Sekcji:

a.informowanie Zarządu Zrzeszenia o planowanym terminie posiedzenia Rady Sekcji na co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia,
b.niezwłocznie informowanie Zarządu Zrzeszenia o wynikach wyborów do władz Sekcji, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia wyboru władz Sekcji,
c.rzetelne rozliczanie środków przekazanych Sekcji zgodnie z § 10 ust. 1 lit. f przez Zrzeszenie,
d.składanie Zarządowi Zrzeszenia rocznych sprawozdań z działalności Sekcji najpóźniej do dnia 28 lutego każdego roku za rok poprzedni,
e.informowanie Zarządu Zrzeszenia o planowanych akcjach protestacyjnych na co najmniej 14 dni przed terminem akcji protestacyjnej.

§ 8

1.Przewodniczący Sekcji albo Zastępca Przewodniczącego (Wiceprzewodniczący) Sekcji jest członkiem Zarządu Zrzeszenia

2.Do kompetencji Przewodniczącego Sekcji należy:

a.kierowanie pracami Rady Sekcji,
b.realizowanie uchwał i wniosków Rady Sekcji,
c.zwoływanie posiedzeń Rady Sekcji,
d.podejmowanie decyzji w sprawach nie cierpiących zwłoki, składanie Radzie Sekcji sprawozdań ze swojej działalności między posiedzeniami Rady Sekcji,
e.koordynowanie działalności Sekcji pomiędzy posiedzeniami Rady Sekcji,
f.utrzymywanie na bieżąco kontaktów z członkami Rady Sekcji,
g.reprezentowanie Sekcji na zewnątrz,
h.w sprawach dotyczących podpisania lub wypowiedzenia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy lub protokołu dodatkowego do tego Układu i innych zbiorowych umów prawa pracy, których stroną jest Zrzeszenie – reprezentowanie Zrzeszenia łącznie z Przewodniczącym Zrzeszenia w oparciu o uchwałę Zarządu Zrzeszenia.

3.Przewodniczący Sekcji może upoważnić każdego członka Rady Sekcji do działania w ramach swoich kompetencji i w określonym zakresie.

§ 9

1.Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 2 członków.

2.Komisja Rewizyjna Sekcji spośród swojego grona w głosowaniu tajnym wybiera Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sekcji.

3.Komisja Rewizyjna Sekcji sprawuje kontrolę nad działalnością Sekcji w zakresie:

a.gospodarki finansowej,
b.zarządzania majątkiem,
c.zgodności działań ze Statutem Zrzeszenia, Regulaminem Sekcji i uchwałami Rady Sekcji.
f.Komisja Rewizyjna Sekcji przedstawia Radzie Sekcji sprawozdanie ze swojej działalności i informacje z przeprowadzonych kontroli wewnątrz Sekcji najpóźniej do dnia 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni.

4.Członek Komisji Rewizyjnej Sekcji nie może pełnić funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Sekcji lub być osobą, której powierzono indywidualne obowiązki na potrzeby Sekcji, np. Skarbnika, Sekretarza zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 12 lit. c niniejszego Regulaminu.

§ 10

1.Sekcja dysponuje funduszami pochodzącymi z:

a.składek członkowskich,
b.darowizn, zapisów i dotacji,
c.dochodów z majątku Sekcji,
d.odsetek od lokat bankowych,
e.przychodów z innych praw majątkowych i niemajątkowych,
f.środków przekazanych przez Zrzeszenie.

2.Sekcja finansuje się samodzielnie według wewnętrznie ustalonych zasad
oraz rozlicza się samodzielnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.Fundusze wymienione w ust. 1 lit. f) niniejszego paragrafu podlegają kontroli Zrzeszenia. Na wniosek władz statutowych Zrzeszenia Rada Sekcji zobowiązana jest do przedłożenia dokumentacji potwierdzającej wydatkowanie środków zgodnie z ich przeznaczeniem. Nierozliczone środki pochodzące od Zrzeszenia rodzą obowiązek ich zwrotu do Zrzeszenia.

§ 11

Odwołanie lub pozostawienie Członka Zrzeszenia w Sekcji, utrata praw przez Członka Zrzeszenia lub ich przywrócenie, a także usunięcie z listy Członków Zrzeszenia skutkuje utratą członkostwa w danej Sekcji następuje w okolicznościach i na zasadach określonych postanowieniami Statutu Zrzeszenia oraz niniejszego Regulaminu.

§ 12

W sprawach nie objętych postanowieniami niniejszego Regulaminu lub spornych decyzje podejmuje Zarząd Zrzeszenia.

§ 13

1.Regulamin został przyjęty przez Zarząd Zrzeszenia w dniu 06 marca 2018r. Uchwałą nr 01/Z/03/2018r. i wchodzi w życie z dniem uchwały.

2.Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, uchyla się Regulaminy wszystkich Sekcji Branżowych Zrzeszenia, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

3.Z uwagi na brzmienie § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu, upływ kadencji władz Sekcji powołanych na podstawie dotychczasowych Regulaminów Sekcji Branżowych Zrzeszenia, które trwają na dzień wejścia w życie niniejszego Regulaminu ulega odpowiedniemu wydłużeniu  lub skróceniu – do dnia upływu kadencji władz Zrzeszenia wybranych w 2016 roku, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. Kadencja władz Sekcji ulega wydłużeniu – gdy trwa ona krócej niż kadencja władz Zrzeszenia, a skróceniu – gdy kadencja władz Sekcji trwa dłużej niż kadencja władz Zrzeszenia, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.  

4.Członkowie danej Sekcji dokonują wyboru władz Sekcji do dnia upływu kadencji władz Zrzeszenia wybranych w 2016 roku, z tym zastrzeżeniem, że powołanie władz danej Sekcji będzie skuteczne z dniem rozpoczęcia nowej kadencji władz Zrzeszenia (tj. kadencji władz wybranych po upływie kadencji rozpoczętej w 2016 roku).


pobierz Regulamin Sekcji Branżowych (PDF)

Zgoda na wykorzystanie cookies oraz przetwarzanie danych osobowych Więcej informacji

Ta strona używa cookies. Korzystasz ze strony zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki lub urządzenia do przeglądania stron internetowych – treści dostępnej w internecie. Jeśli Twoje ustawienia zezwalają na zapisywanie cookie, są one zapisywane. Pliki cookies („ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, są to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, inaczej rzecz biorąc w Twoim urządzeniu – komputerze, telefonie, czy też innym urządzeniu z przeglądarką stron internetowych lub innym podobnym oprogramowaniem. Cookies pozwalają na identyfikację komputera z którego użytkownik wszedł na stronę. Używamy plików cookie, które są niezbędne, aby umożliwić Ci poruszania się po serwisie, albo w celu zapewnienia pewnych podstawowych funkcji. Używamy cookies, aby zwiększyć funkcjonalność witryny poprzez przechowywanie np. preferencji. Daje to nam możliwość poprawy wydajności i funkcjonalności naszej strony internetowej, aby zapewnić Państwu lepsze działanie strony.

Korzystanie ze strony wymaga udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Treść klauzuli informacyjnej znajdziesz tutaj.

Zamknij